Doncafé nagrađuje Vaše ideje!

Pošaljite najbolju ideju na zadatu temu do 10. juna i osvojite vredne nagrade!
logo

Pošaljite Vaše ideje na aktuelnu temu:

Zdrava jutarnja kafa

Uslovi korišćenja

PRAVILNIK O USLOVIMA KORIŠĆENJA KORISNIČKOG SADRŽAJA

Ovaj Pravilnik reguliše opšte uslove postavljanja korisničkog sadržaja na internet forumu čiji je administrator i vlasnik društvo Strauss Adriatic doo Šimanovci, Miloša Obilića 41 (u daljem tekstu: Strauss). Internet sajt www.doncafeideja.rs i forum na navedenom sajtu, u smislu tekstualnog, audio i vizuelnog sadržaja u isključivom je vlasništvu Strauss-a. Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove korišćenja korisničkog sadržaja (u daljem tekstu: Pravilnik).

Strauss ovim forumom podržava i podstiče kreativnost učesnika foruma, tolerantnost, međusobno uvažavanje, duhovitost, odmerenost, inicijativu, proaktivne ideje, ljubaznost i civilizovan dijalog. Molimo vas da se držite tema foruma, s tim da sadržaj poruka i komentara koji odudara od teme ili ako je na bilo koji način u suprotnosti sa ovim Pravilnikom, može ostati neobjavljen ili biti obrisan sa foruma. Korišćenjem foruma saglasni ste da vaše poruke i komentari, budu dostupni Strauss-u i svim korisnicima foruma.

Pored normi pozitivnih propisa, korisnici foruma su dužni da se pridržavaju i posebnih odredbi ovog Pravilnika, kao i njihovih budućih izmena i dopuna.

REGISTRACIJA

Za korišćenje foruma neophodna je registracija svakog učesnika, koja je besplatna. Svaki korisnik može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog. Registracijom na forumu, svaki učesnik potvrđuje da je u celosti upoznat sa sadržinom ovog Pravilnika, da pristaje na njegovu primenu, te da će poštovati i trpeti sva prava i obaveze koja su utvrđena u Pravilniku.

U slučaju povrede pravila utvrđenih u Pravilniku, Strauss ima pravo da bez upozorenja izbriše korisnika iz registra i istom zabrani ponovnu registraciju, odnosno dalje korišćenje foruma.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj koji je objavljen na forumu, ne sme se distribuirati, kopirati, reprodukovati, objavljivati, prerađivati, ili na bilo koji drugi način lično koristiti ili činiti dostupnim trećim licima, na bilo koji način, bez prethodno pisanog pristanka Strauss-a. Zabranjena je zloupotreba sadržaja foruma ili podataka o korisnicima u cilju nuđenja svojih usluga i iz drugih razloga. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije.

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskom i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Strauss-u. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim Pravilnikom. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo ovlašćenim licima Strauss-a.

Strauss ima isključiva autorska prava na svim sadržajima na forumu, podrazumevajući programski kod, tekstualne, vizuelne i audio materijale, bazu podataka. Neovlašćena upotreba bilo kog sadržaja foruma, bez prethodne pisane saglasnosti Strauss-a smatra se povredom autorskih prava i kao takvo predstavlja osnov za iniciranje parničnog ili krivičnog sudskog postupka uz isticanje zahteva za naknadu štete, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Strauss zadržava pravo izmene, ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge na forumu bez obaveze prethodne najave.

Postavljanjem sadržaja na forumu, korisnik daje besplatno, neprekidno i neopozivo pravo i dozvolu Strauss-u da koristi, reprodukuje, menja, dorađuje, objavljuje, prevodi, koristi za objavljivanje ili bilo koju drugu aktivnost, i prikazuje postavljeni sadržaj (u celini ili delovima) bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja.

Korisnik momentom registracije daje saglasnost da se u odnosu na buduće poruke ili komentare postavljene na forumu, koje u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima budu predstavljale autorsko delo (vrsta budućeg dela: slogan, govorna ili pisana dela kojim se opisuje, sugeriše, preporučuje ili od strane korisnika zamišlja proizvodnja i/ili služenje kafe, karakteristični ritual odnosno način konzumiranja kafe ili slično), društvu Strauss bez naknade, bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja, isključivo ustupaju sva imovinska prava na takvom autorskom delu uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće radnje iskorišćavanja dela: pravo na iskorišćavanje dela u prometu kroz označavanje roba i usluga, oglašavanjem preko sredstava medija, pravo na beleženje dela na nosač zvuka ili slike, pravo za emitovanje dela i pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje, pravo na umnožavanje autorskog dela štampanjem bez ograničenja tiraža i broja izdanja, pravo na stavljanje u promet tako umnoženih primeraka dela, pravo davanja primeraka dela u zakup i pravo na prevođenje dela u skladu sa pravilima struke bez autorizacije prevoda od strane korisnika, uz pravo na stavljanje prevedenog dela u promet. Ustupanje prava na iskorišćavanje dela podrazumeva i davanje dozvole za one izmene na delu koje su tehnički neminovne ili uobičajene za taj način iskorišćavanja dela.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Forum Strauss-a poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca. Istovremeno, momentom registracije korisnik daje saglasnost Strauss-u da može koristiti podatke o korisnicima dobijene tokom upotrebe foruma i podatke vezane za posetioce ili korisnike, a sve u svrhu poboljšanja sadržine i kvaliteta foruma, kao i boljem tehničkom i konceptualnom prilagođavanju korisnicima. Strauss će predmetne podatke koristiti kroz prikupljanje i čuvanje. Istovremeno, korisnik momentom registracije daje saglasnost i potvrđuje da mu je napred navedena svrha prikupljanja podataka jasna, te da su podaci koji se daju prilikom registracije podesni, potrebni i srazmerni svrsi prikupljanja podataka.

Korisnički podaci će se prikupljati i čuvati u elektronskoj formi od strane Strauss-a, a svi podaci se daju na dobrovoljnoj osnovi korisnika. Korisnik može u svako vreme opozvati pristanak za čuvanje i obradu podataka, te posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena. Pravna posledica opoziva pristanka za obradu jeste dužnost korisnika da naknadi Strauss-u opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. U slučaju nedozvoljene obrade korisnik ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, kao i brisanje podataka.

Strauss se obavezuje da prikupljene podatke (e-mail adrese, imena i prezimena, korisničko ime), neće bez prethodne dozvole svakog pojedinačnog korisnika činiti dostupnim trećim licima.

UPUTSTVO za pisanje poruka i komentara

Pre unosa poruka ili komentara, neophodno je popuniti polja obeležena zvezdicom. Strauss zadržava diskreciono pravo izbora poruka i komentara koji će biti objavljeni na sajtu, bez obaveze obrazlaganja takve odluke.

Strauss ima pravo da nagradi komentar, predlog marketinške aktivnosti, poruku, slogan ili drugi sadržaj koji korisnik postavi na forumu, prema sopstvenoj, odnosno diskrecionoj odluci. Zaposlenima u Strauss-u zabranjeno je učestvovanje u forumu.

Objavljeni komentari i poruke, predstavljaju privatno mišljenje korisnika, odnosno kao takvi nisu stavovi Strauss-a.

Korisnicima foruma zabranjeno je:
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili se može očekivati da mu je poznato da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima ili trećim licima,
 • neprimeren i zabranjen sadržaj, uključujući pornografske sadržaje i linkove ka njima, vulgarno i neprimereno izražavanje, vređanje, omalovažavanje, govor mržnje, rasistički, šovinistički govor, svaki vid provokacije, klevete, pretnje, uznemiravanje ili proganjanje,
 • postavljanje tekstova od preko 2.000 karaktera
 • postavljanje/slanje besmislenih, nejasnih sadržaja i površne svakodnevne komunikacije tzv. chat,
 • lažno predstavljanje, tj. predstavljanje u ime drugog fizičkog ili pravnog lica,
 • link-ovanje ka drugim sajtovima u smislu njihove promocije ili iz drugih razloga, bez prethodne saglasnosti Strauss-a,
 • poruke koje sadrže diskriminaciju po bilo kom osnovu, a naročito po nacionalnom poreklu ili identitetu, rasi, invaliditetu, veroispovesti, polu, starosti, seksualnoj orijentaciji, etničkom poreklu, boji kože, političkom ili drugom uverenju, imovinskom stanju, kulturi, jeziku, i drugom ličnom svojstvu,
 • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su predmet tuđeg autorskog prava ili prava industrijske svojine,
 • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, svesno objavljivanje i slanje sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka korisnika foruma,
 • postavljanje sadržaja koji su u vezi sa okultizmom i sektaštvom, astralnim uslugama, proricanjem sudbine i sl.,
 • postavljanje sadržaja uperenog protiv bilo kog pravnog ili fizičkog lica, obelodanjivanje poverljivih, ličnih ili finansijskih podataka, podsticanje svađe, izrugivanje nad javnim ličnostima,
 • pozivanje na nasilje i/ili kažnjiva dela,
 • postavljanje sadržaja, pamfleta, materijala ili promocija bilo kakvih nevladinih organizacija, političkih partija, njihovih lidera ili članova,
 • slanje neželjene pošte (SPAM),
 • korišćenje naziva ili nadimaka sa rasnom, seksualnom, verskom, političkom ili drugom sličnom neprikladnom ili neumesnom konotacijom,
 • postavljanje sadržaja koji nisu na srpskom jeziku, postavljanje sadržaja koji predstavlja bilo koji oblik promocije, uključujući reklamiranje privrednih subjekata, pojedinaca, internet sajtova, štampanih ili elektronskih izdanja i publikacija, proizvoda ili usluga,
 • sadržaji koji su na bilo koji drugi način neprikladni.

U slučaju povrede napred navedenih pravila, Strauss će bez prethodne opomene izbrisati pojedine ili sve poruke korisnika i po sopstvenoj odluci eventualno zabraniti korisniku dalji pristup i korišćenje foruma.

ODGOVORNOST

Strauss ne odgovara za: tačnost, sadržinu, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja poruka ili komentara korisnika, kao ni za brisanje, pogrešno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za nesmetano funkcionisanje internet sajta, bilo koju štetu nastalu učitavanjem sadržaja sa interneta ili pristupom sadržaju na internetu, (ne)pravilno korišćenje sajta-foruma i/ili za štetu koja nastane usled toga. Ukoliko je korisnik foruma povredio autorsko ili neko drugo pravo trećeg lica, celokupnu odgovornost snosi korisnik, s tim da će Strauss bez odlaganja po prijemu obaveštenja o povredi autorskog ili drugog prava trećeg lica, ukloniti predmetni sadržaj do pravnosnažnog okončanja sudskog spora.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Strauss zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga u celosti ugasi ili izmeni sadržinu foruma, kao i da bez najave povremeno promeni ili modifikuje Pravilnik.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na forumu Strauss-a smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima koji je uvek i javno dostupan na odgovarajućoj internet stranici.

TOP